กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายไชยา สีมา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5