ปฐมวัย

นางสาวพัชรี จันทง
ครู
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวธิดารัตน์ สนตะคุ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3