วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ เป็นคนดีมีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนร่วมจัดการศึกษา พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน