คณะผู้บริหาร

นายนิวัฒน์ วงศ์สวาสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศิริรัตน์ จนะอินทร์
หัวหน้าฝ่ายการบริหารงานบุคคล

นางสุวคนธ์ โสดานิล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางเพ็ญศรี หอมอุบล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายไชยา สีมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ