ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2490 โดยมี ผู้ใหญ่ตัน เพ็งสะเกตุ เป็นผู้นำ ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย” เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีนายพิมพ์ คุ้มได้อยู่ เป็นครูใหญ่คนแรก มีครูผู้สอน 3 คน ​คือ 1.ครูจรูญ  สนิทไชย 2.ครูไข  คำสุวรรณ และ 3.ครูคำ  เพ็งชะตา โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดพระพุทธบาทน้อย เป็นสถานที่เรียน

ปีพ.ศ.2513 มูลนิธิมิตรภาพไทย-อเมริกัน ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ข. มูลค่า 150,000 บาท จำนวน 4 ห้องเรียน บนที่ดิน 10 ไร่ 3 งาน โดยนายบุญมี  โสดานิล มอบให้ประกอบพิธีมอบเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2513 โดยพลตรีสายหยุด  เกิดผล พร้อมด้วยผู้แทนมูลนิธิไทย-อเมริกันเป็นผู้มอบ และรับมอบโดยนายประพจน์  เรขรุจิ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย จึงมีชื่อต่อท้ายว่า “มิตรภาพที่ 69”

ปี พ.ศ.2523 นายพิมพ์  คุ้มได้อยู่ ขอลดตำแหน่งจากครูใหญ่เป็นครูผู้สอนเนื่องด้วยสุขภาพไม่ดี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงแต่งตั้ง นายสุระพงษ์  โสดานิล  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2523 

ปี พ.ศ.2524 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ได้รับอนุมัติให้เปิดขยายการศึกษา จากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และปรับเป็นการศึกษาภาคบังคับคือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ปี พ.ศ.2524 ได้ย้ายโรงเรียนจากที่เดิมคือคือตรงข้ามสถานีอนามัยพระพุทธบาทน้อย มาตั้งในหุบเขาดังปัจจุบันซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์วัดพระพุทธบาทน้อย บนเนื้อที่ 33 ไร่ 3 งาน นำโดยกำนันสมควร  โมงนาที ประธานกรรมการศึกษาโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69

ปี พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรกจำนวน 21 คน ชาย 14 คน หญิง 7 คน

ปัจจุบัน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน