กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจรูญ สุวรรณภา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1