ฝ่ายประถม

นายไชยา สีมา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5