พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก บนพื้นฐานความเป็นไทย