กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศิริรัตน์ จนะอินทร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสุนิสา ศรีสูงเนิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6