กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนิตยา ศรีสรรค์จร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางศริพร สุขตระกูล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายธงชัย ดีมูลพันธ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2