กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุวคนธ์ โสดานิล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางศรีวรา ดวงใย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3