กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางศิริพร สุขตระกูล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

อัครพนธ์ ป้องจันทา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3