กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายธงชัย ดีมูลพันธ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2